IC卡厂家电话

客服服务热线

021-20939612

资产管理系统择捷资产管理系统介绍


 

应用背景

————————————————————————————————————————————————————————
资产管理系统应用背景图


 

资产管理中的常见问题

————————————————————————————————————————————————————————
 

 

AMS系统概述

————————————————————————————————————————————————————————RFID电子标签优势图支持web、app、小程序三端

————————————————————————————————————————————————————————

 同时兼容Oracle、MySQL
————————————————————————————————————————————————————————

资产管理系统能降低企业综合成本图

 

资产管理系统功能板块

————————————————————————————————————————————————————————资产管理系统简介图

 

快速智能盘点

————————————————————————————————————————————————————————
资产管理系统优点图


智能实时资产监控

————————————————————————————————————————————————————————资产管理系统运行示意图


 

智能获取资产轨迹

————————————————————————————————————————————————————————
资产管理系统全生命周期显示图


资产实时定位

————————————————————————————————————————————————————————资产管理系统确认签字流程图

 

自定义审批流程

————————————————————————————————————————————————————————

资产管理系统强大的提醒功能图

 

全自动智能提醒

————————————————————————————————————————————————————————


首页自动提醒

————————————————————————————————————————————————————————


多种统计图快速了解资产情况

————————————————————————————————————————————————————————多种报表方便统计

————————————————————————————————————————————————————————


自定义权限管理

————————————————————————————————————————————————————————


专利证书

————————————————————————————————————————————————————————应用行业

————————————————————————————————————————————————————————